Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Siedziba naszej kancelarii mieści się w samym sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie oraz Belwederu – Rezydencji Prezydenta RP. Zapraszamy do odwiedzenia nas.

ul. Lądowa 6/4
00-759 Warszawa
tel.: +48 22 245 11 12
email: info@gpwlegal.com

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Image Alt

Usługi

Rejestracja spółki w ciągu 24h, wirtualny adres, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządów, nietypowe podwyższanie kapitału zakładowego, spółki z kapitałem zagranicznym, joint ventures, porozumienia wspólników, konwersja wierzytelności na kapitał, umowy pożyczek i potrącenia ze wspólnikami, reorganizacja i restrukturyzacja spółki, w tym, przekształcenie w spółek handlową, łączenie transgraniczne, podział. Szybka likwidacja spółki lub wszczęcie postępowania naprawczego lub ogłoszenie upadłości.

Szefem zespołu jest mec. Andrzej Radzisław, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, który przez 15 lat pracował w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Zapewniamy: przygotowanie i uczestniczenie w kontroli ZUS (spory z ZUS w zakresie zagadnień pracy na rzecz własnego pracodawcy), opracowanie strategii w sporze z ZUS, zgłoszenie sprzeciwów i zastrzeżeń do protokołu kontroli ZUS, odwołanie od decyzji ZUS, reprezentowanie w postępowaniu przed ZUS i sądowym. Układ ratalny z ZUS.

Sprawy dotyczące spraw pracowniczych. Zatrudniania i zwalnianie pracowników, negocjowanie porozumień z pracownikami, zwolnienia grupowe i restrukturyzacja w zakresie HR, spory sądowe z pracownikami, opracowywanie kontraktów menadżerskich, umów o pracy, umów zakazu konkurencji, regulaminy pracy, pracy zdalnej, wynagradzania, przejście zakładu pracy. Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Reprezentacja w sprawach nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem zwolnień, pracy w godzinach nadliczbowych, naruszenia zakazu konkurencji, zmiennych składników wynagrodzeń, wypadków przy pracy, dyskryminacji i mobbingu oraz ubezpieczeń społecznych.

Szefem zespołu jest dr. hab. Justyna Kurek – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. Zapewniamy: opracowywanie i negocjacje umów wdrożeniowych, umów serwisowych i rozwojowych, negocjacje i renegocjacje z umów outsourcingowych, opracowanie załączników KPI/SLA, umowy w modelu SaaS.

Prowadzimy sprawy rodzinne dla naszych klientów, w tym skomplikowane sprawy o rozwód ( z wątkiem zagranicznym), podwyższenie i obniżenie alimentów, separację, kontakty z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również rozdzielność majątkową i podział majątku. Obsługujemy spraw z zakresu odszkodowań oraz prawa spadkowego, w tym o podział spadku oraz zachowek.

Sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami, działalności developerskiej, obsługi wspólnot– prowadzone pod nadzorem mec. Karola Petryka. Wsparcie przy nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości, budowie infrastruktury, wynajmie powierzchni biurowych, analiza prawna nieruchomości, umowy sprzedaży, najmu/dzierżawy nieruchomości, kontrakty na roboty budowlane, uzyskiwanie zezwoleń, tworzeniu joint venture. Sporządzanie i negocjowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, w tym umów najmu, tworzenie dokumentów statutowych, regulaminów i projektów uchwał organów, zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych.

Legalizacja zatrudniania cudzoziemców. Zakładanie i obsługa firm z kapitałem zagranicznym, uzyskiwanie licencji i zezwoleń na prowadzenie agencji pracy, w tym przed Krajowym Rejestrem Agencji Zatrudnienia, reprezentacje podczas kontroli US i ZUS, Straży Granicznej zezwolenie na pobyt i prace dla członków zarządów, uzyskanie każdego typu zezwolenia na pracę i pobyt czasowy dla pracowników cudzoziemców, karty pobytu, wizy pracownicze, zgoda na pobyt tolerowany, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, uzyskanie obywatelstwa polskiego, zameldowania czasowego, numeru PESEL, NIP i REGON.

Uzyskaj nasze wsparcie gdy walczysz o swoją sprawę. Wspieramy Klientów na etapie przedprocesowym od opracowania strategii procesu, zabezpieczenia dowodów przez uczestniczenie w negocjacjach, wymianę pisma dotyczących kwestii spornych, po przygotowanie pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. Naszym celem jest przygotowanie procesu w sposób zabezpieczający interesy Klienta. Przygotowanie kompleksowego planu działań sądowych i pozasądowych prowadzi do korzystnego rozstrzygnięcia w sądzie lub zawarcia korzystnej ugody.

Choose language