Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Siedziba naszej kancelarii mieści się w samym sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie oraz Belwederu – Rezydencji Prezydenta RP. Zapraszamy do odwiedzenia nas.

ul. Lądowa 6/4
00-759 Warszawa
tel.: +48 22 245 11 12
email: info@gpwlegal.com

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Od 1 lipca 2024 roku należy dostosować wzory umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także prospektów informacyjnych do przepisów nowej ustawy dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 695) oraz zacząć odprowadzać składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Postanowienia umowy zawieranej po 1 lipca 2024 roku mniej korzystne dla nabywców niż przepisy ustawy są nieważne, a w ich miejsce znajdą zastosowanie przepisy nowej ustawy. Istotnym obowiązkiem jaki m.in. nakłada nowa ustawa jest nowy kształt prospektu informacyjnego, który został określony załącznikiem do ustawy.Nowy prospekt informacyjny składa

28 maja 2024 r. weszła w życie większość przepisów uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę (UE) nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). W Polsce już trwają prace nad transpozycją unijnych przepisów do polskiego porządku prawnego. 3 lipca 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji2 pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Nowa EPBD stanowi jeden z fundamentów tzw. pakietu „Fit for 55”, w którego założeniach leży m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej na kontynencie europejskim do 2050 r. Jak wskazuje się w pkt (6) preambuły

The first step to register a company in Poland is choosing a legal form. The most popular form of a company in Poland is a limited liability company – LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). The advantage of this form of doing business in Poland is the lack of responsibility for the shareholders, low capital requirements, and the speed and simplicity of opening a limited company in Poland. Such form of a company may be incorporated by only one person and a minimum share capital amounts to as minimum 5.000 PLN. The registration of a company in Poland can now take place

Co może chcieć skontrolować ZUS w mojej firmie? Obszary, w których kontrola ZUS była najczęstsza w 2023 r. Wiele wskazuje na to, że rok 2024 będzie okresem wzmożonej aktywności ZUS w obszarze kontroli przedsiębiorców ukierunkowanych  na maksymalizację wpływów ze składek ubezpieczeniowych. Poniżej wskazujemy szczególne obszary ryzyka, w oparciu o to co szczególnie kontrolował ZUS w 2023 r.: Praca na rzecz własnego pracodawcy  (kontrola  w grupie kapitałowej). Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa zlecenie i działalność gospodarcza; dwie umowy zlecenia). Umowy o dzieło. Outsourcing pracowników. Prawidłowość odprowadzania składek (tj. czy pobierane są z właściwych tytułów i w należnej wysokości). Zasiłek chorobowy. Praca na rzecz własnego pracodawcy Z

Minister Cyfryzacji ogłosił, że 10 grudnia 2023 roku zostaną wdrożone rozwiązania techniczne, które umożliwią e-doręczenia. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązane do  posiadania elektronicznej skrzynki doręczeń, oraz  dokonania wpisu do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).Dokonanie wpisu do BAE jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na doręczanie korespondencji na wskazany adres elektroniczny. Będzie on podlegał wykorzystywaniu w postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych, co ma na celu uproszczenie procesu doręczeń i zastąpienie formy papierowej dokumentami elektronicznymi. Zmiany te mają przyczynić się do znacznego uproszczenia oraz przyspieszenia postępowań.W celu pozyskania adresu e-doręczeń oraz dedykowanej skrzynki na platformie e-doręczeń należy złożyć odpowiedni wniosek elektroniczny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r., sygn.: I GSK 1316/21 uznał racje przedsiębiorcy i stwierdził, że kontrola ZUS nie może trwać w nieskończoność, a kontrolowany przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie przedmiotem kontroli i ile dni kontrola będzie trwała.NSA stanął tu na stanowisku, że podmiot kontrolowany musi w zawiadomieniu o kontroli oraz w upoważnieniu do kontroli dostać wyczerpującą informację również co do okresów sprawozdawczych objętych kontrolą, czyli nie tylko musi wiedzieć ile dni będzie trwała kontrola, kiedy się skończy, ale też jaki okres, z czasu prowadzonej przez niego działalności, będzie przedmiotem badania.Jeśli upoważnienie do

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu. Po okresie przedawnienia należności te wygasają i płatnik nie powinien ich opłacać. Aktualnie okres przedawniania wynosi 5 lat. Jeżeli więc płatnik składek zostanie przez ZUS poinformowany, że ma złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za okres sprzed 5 lat to oprócz złożenia korekty nie powinien płacić składek. Te należności wygasły.  Jeżeli płatnik takie należności uregulował to powinny one zostać zwrócone ewentualnie zaliczone na poczet przyszłych należności. Po upływie przedawnienia trzeba jednak złożyć korekty dokumentów do ZUS. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mamy wskazane okoliczności które powodują, że bieg terminu przedawnienia ulega

Świadczenia, które pracownicy otrzymują z ZFŚS są zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, o ile świadczenia te są przyznawane przy zachowaniu kryteriów wskazanych w ustawie o ZFŚS. ZUS uznaje, że przy przyznawaniu tych świadczeń pracodawca musi zwrócić uwagę na  to, aby były one przyznawane z uwzględnieniem sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej danego pracownika. Najczęściej tym kryterium jest dochód na członka rodziny. Problemy powstają, gdy pracodawca przekazał pracownikom świadczenia z tego funduszu w jednakowej wysokości.  Niekiedy pracodawcy tak robili uznając, że sytuacja materialna pracowników jest zbliżona. ZUS uzna wówczas, że takie świadczenia od składek nie są zwolnione i pracodawca musi złożyć

W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i przedstawionego do rozstrzygnięcia postanowieniem Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r., podjął uchwałę następującej treści: Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę (art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.). Wskazana uchwała została podjęta w odpowiedzi

Już od 12 października 2022 r. zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego tzw. prawo holdingowe, zwane również prawem koncernowym. W Kodeksie spółek handlowych znajdzie się definicja grupy spółek jako spółki dominującej i spółek zależnych kierujących się wspólnym interesem, przy jednolitym kierownictwie nad tymi spółkami. Do powstania grupy spółek konieczne jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały o uczestnictwie w grupie spółek, wraz ze wskazaniem spółki dominującej. Nadto niezbędne jest również ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym swojego uczestnictwa w grupie spółek zarówno

Choose language