h
London Office
Quick Contact

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Image Alt

Usługi – wersja obrazki

Obsługa Spółek

Rejestracja spółki w ciągu 24h, wirtualny adres, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządów, nietypowe podwyższanie kapitału zakładowego, spółki z kapitałem zagranicznym, joint ventures, porozumienia wspólników, konwersja wierzytelności na kapitał, umowy pożyczek i potrącenia ze wspólnikami, reorganizacja i restrukturyzacja spółki, w tym, przekształcenie w spółek handlową, łączenie transgraniczne, podział. Szybka likwidacja spółki lub wszczęcie postępowania naprawczego lub ogłoszenie upadłości.

Kontrola ZUS

Szefem zespołu jest mec. Andrzej Radzisław, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i pracowniczych który przez 15 lat pracował w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Zapewniamy: przygotowanie do kontroli ZUS, opracowanie strategii w sporze z ZUS, w tym odwołanie od decyzji ZUS nakładających zapłatę dodatkowych składek, rozliczenie z ZUS i korekt rozliczeń ZUS, zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło, sprawy zasiłków chorobowych, reprezentowanie w postępowaniu przed ZUS i postępowaniu sądowym. Odzyskiwania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Optymalizacja wynagrodzeń kadry menadżerskiej pod kątem ZUS. Outsourcing pracowniczy i obsługa agencji pracy, w tym reprezentacja przed KRAZ.

Sprawy pracownicze

Umowy o pracę i kontrakty menadżerskie, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, negocjowanie porozumień z pracownikami, zwolnienia grupowe i restrukturyzacja , spory sądowe menadżerów, i z pracownikami, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zakazie przejmowania pracowników, opracowanie regulaminów, przejście zakładu pracy jako efekt transakcji m&a. Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Prowadzenie spraw dotyczących: nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem zwolnień, pracy w godzinach nadliczbowych, naruszenia zakazu konkurencji, zmiennych składników wynagrodzeń, wypadków przy pracy, dyskryminacji i mobbingu oraz ubezpieczeń społecznych.

Nowe technologie

Szefem zespołu jest dr. Justyna Kurek – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. Zapewniamy: opracowywanie i negocjacje umów wdrożeniowych, umów serwisowych i rozwojowych, negocjacje i renegocjacje z umów outsourcingowych, opracowanie załączników KPI/SLA, opiniowanie umów cloud computingowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych, umowy w modelu SaaS. Opracowanie polityki bezpieczeństwa danych i wdrożenie RODO w tym analiza procesów biznesowych i systemów IT, wsparcie wdrażanie wymogów RODO, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania zgodnością z RODO (Inspektor Ochrony Danych, szkolenia wewnętrzne).

Sprawy rodzinne

Szefem Działu jest Mec. Joanna Grabowska – ekspert w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego z 15-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi takich spraw. Zapewniamy skuteczne doradztwo w sprawach rodzinnych, w tym separacja, rozwód, kontakty z dzieckiem, ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów,  małżeńskie umowy majątkowe, podział majątku. Poprowadzenie sporów sądowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w szczególności w internecie, spadki i sukcesja w sprawach rodzinnych. Wsparcie dla osób z top managementu w zakresie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, porozumień w sprawie wynagrodzeń lub odpraw, planów opcji na akcje lub przy wykupach menedżerskich.

Nieruchomości

Sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami i tzw. działalności developerskiej – prowadzone pod nadzorem mec. Karola Petryka. Zapewniamy wsparcie przy nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, budowie infrastruktury oraz wynajmie powierzchni biurowych, analiza prawna nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontrakty na roboty budowlane, uzyskiwanie rozmaitych zezwoleń, tworzeniu firm developerskich i joint venture. Sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, w tym umów najmu oraz deweloperskich, tworzenie dokumentów statutowych, regulaminów i projektów uchwał organów, zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przekształcenia lokatorskiego prawa w odrębną własność lokalu.

Cudzoziemcy

Zapewniamy: obsługę kompleksowa firm zagranicznych w Polsce, legalizacja zatrudniania obywateli Ukrainy. Zakładanie i obsługa firm z kapitałem ukraińskim, uzyskiwanie licencji i zezwoleń na prowadzenie agencji pracy, w tym przed Krajowym Rejestrem Agencji Zatrudnienia, reprezentacje podczas kontroli US i ZUS, Straży Granicznej zezwolenie na pobyt i prace dla ukraińskich członków zarządów, uzyskanie każdego typu zezwolenia na pracę i pobyt czasowy dla pracowników ukraińskich, kary pobytu, zarejestrowanie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii, wizy pracownicze i inne wiz, zgoda na pobyt tolerowany, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, uzyskanie obywatelstwa polskiego, zameldowania czasowego, numeru PESEL, NIP i REGON, tłumaczenia przysięgłego dokumentów.

Spory

Uzyskaj nasze wsparcie gdy walczysz o swoją sprawę w sądzie. Wspieramy Klientów na etapie przedprocesowym (wezwania, ustalenie skutecznej startego, zabezpieczenie dowodów), uczestniczymy w negocjacjach lub mediacji, prowadzimy korespondencję dotyczącą kwestii spornych. Naszym celem jest przygotowanie strategii procesu najlepiej uwzględniającej interes Klienta lub doprowadzenie do  korzystnej ugody. Wspieramy Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, sporów z organami administracyjnymi (ZUS).