h
London Office
Quick Contact

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Services

To translate

Obsługa spółek i ochrona ich własności przemysłowej

Szefem zespołu jest mec. Agnieszka Goźlińska – posiadająca ponad 20 letnie doświadczeni w obsłudze spółek zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Rejestracja spółki w ciągu 24 h i obsługa księgowa, wirtualny adres, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządów, nietypowe podwyższanie kapitału zakładowego, spółki z kapitałem zagranicznym, joint ventures, porozumienia wspólników, konwersja wierzytelności na kapitał, umowy pożyczek i potrącenia ze wspólnikami, reorganizacja i restrukturyzacja spółki, w tym, przekształcenie w spółek handlową, łączenie transgraniczne, podział. Szybka likwidacja spółki lub wszczęcie postępowania naprawczego lub ogłoszenie upadłości.

ZUS w firmie – Kontrola ZUS

Szefem zespołu jest mec. Andrzej Radzisław (link do jego dossier), ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i pracowniczych który przez 14 lat pracował w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek.

Zapewniamy: przygotowanie do kontroli ZUS, opracowanie strategii w sporze z ZUS, w tym odwołanie od decyzji ZUS nakładających zapłatę dodatkowych składek, rozliczenie z ZUS i korekt rozliczeń ZUS, zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło, sprawy zasiłków chorobowych, uczestniczenie w kontroli ZUS i w reprezentowanie w postępowaniu przed ZUS i postępowaniu sądowym. Odzyskiwania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Optymalizacja wynagrodzeń kadry menadżerskiej pod kątem ZUS. Outsourcing pracowniczy i obsługa agencji pracy, w tym reprezentacja przed KRAZ.

Sprawy pracownicze. Kontrola PIP

Sprawy dotyczące spraw pracowniczych – prowadzone pod nadzorem mec. Andrzeja Radzisława. Przygotowanie dokumentacji pracowniczej, w tym pod kątem kontroli ZUS, zatrudniania i zwalnianie pracowników, negocjowanie porozumień z pracownikami, zwolnienia grupowe i restrukturyzacja w zakresie HR, spory sądowe z pracownikami, opracowywanie, uaktualnianie umów dot. świadczenia pracy, zakazu konkurencji i wewnętrznych regulaminów, przejście zakładu pracy jako efekt transakcji M&A. Plany emerytalne i opcyjnie. Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS. Prowadzenie spraw dotyczących: nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem zwolnień, pracy w godzinach nadliczbowych, naruszenia zakazu konkurencji, zmiennych składników wynagrodzeń, wypadków przy pracy, dyskryminacji i mobbingu oraz ubezpieczeń społecznych.

Nowe technologie i ochrona danych

Szefem zespołu jest dr. Justyna Kurek – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej (d. Akademia Obrony Narodowej) – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego.
Zapewniamy: opracowywanie i negocjacje umów wdrożeniowych, umów serwisowych i rozwojowych, negocjacje i renegocjacje z umów outsourcingowych, opracowanie załączników KPI/SLA, opiniowanie umów cloud computingowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych, umowy w modelu SaaS. Opracowanie polityki bezpieczeństwa danych i wdrożenie RODO w tym analiza procesów biznesowych i systemów IT, wsparcie wdrażanie wymogów RODO, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania zgodnością z RODO (Inspektor Ochrony Danych, szkolenia wewnętrzne).

Obsługa podmiotów leczniczych i gabinetów

Szefem Działu jest Mec. Agnieszka Nowacka – ekspert w zakresie prawa medycznego i bioetyki, która m.in. przez 10 lat pracowała w Dziale Prawnym Grupy Lux Med.

Zapewniamy doradztwo przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów leczniczych, rejestrację praktyki indywidualnej (gabinet), i podmiotu leczniczego, obsługa procesów inwestycyjnych podmiotów leczniczych (m.in. budowie szpitali, przychodni, nabywaniu specjalistycznego sprzętu), negocjowanie umów najmu powierzchni dla placówek medycznych, audyt dokumentów medycznych i weryfikacja w celu uniknięcia ryzyka niezgodności z prawem, ryzk zusowskich, asysta przy kontrakty z NFZ, wsparcie w postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i w trakcie kontroli NFZ, SANEPID, urzędów wojewódzkich, przygotowaniu umów z lekarzami i personelem medycznym oraz niemedycznym, reprezentację na etapie sądowym i przesądowym w postępowaniach wszczynanych przez pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych, reprezentacja lekarzy przed sądami, komisjami wojewódzkimi i izbami lekarskimi.

Nieruchomości. Wspólnoty i spółdzielnie

Sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami i tzw. działalności developerskiej – prowadzone pod nadzorem mec. Karola Petryka.
Zapewniamy wsparcie przy nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, budowie infrastruktury oraz wynajmie powierzchni biurowych, analiza prawna nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontrakty na roboty budowlane, uzyskiwanie rozmaitych zezwoleń, tworzeniu firm developerskich i joint venture. Sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, w tym umów najmu oraz deweloperskich, tworzenie dokumentów statutowych, regulaminów i projektów uchwał organów, zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przekształcenia lokatorskiego prawa w odrębną własność lokalu.

Obywatele Ukrainy

Szefem Działu jest Pan Gleb Filipchuk, prawnik ukraiński, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kijowskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Zapewniamy: obsługę kompleksowa firm ukraińskich w Polsce, legalizacja zatrudniania obywateli Ukrainy. Zakładanie i obsługa firm z kapitałem ukraińskim, uzyskiwanie licencji i zezwoleń na prowadzenie agencji pracy, w tym przed Krajowym Rejestrem Agencji Zatrudnienia, reprezentacje podczas kontroli US i ZUS, Straży Granicznej zezwolenie na pobyt i prace dla ukraińskich członków zarządów, uzyskanie każdego typu zezwolenia na pracę i pobyt czasowy dla pracowników ukraińskich, kary pobytu, zarejestrowanie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii, wizy pracownicze i inne wiz, zgoda na pobyt tolerowany, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, uzyskanie obywatelstwa polskiego, zameldowania czasowego, numeru PESEL, NIP i REGON, tłumaczenia przysięgłego dokumentów.

Choose language