h
London Office
Quick Contact

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Prawo holdingowe już od października 2022 r.

Już od 12 października 2022 r. zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego tzw. prawo holdingowe, zwane również prawem koncernowym.

W Kodeksie spółek handlowych znajdzie się definicja grupy spółek jako spółki dominującej i spółek zależnych kierujących się wspólnym interesem, przy jednolitym kierownictwie nad tymi spółkami. Do powstania grupy spółek konieczne jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały o uczestnictwie w grupie spółek, wraz ze wskazaniem spółki dominującej. Nadto niezbędne jest również ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym swojego uczestnictwa w grupie spółek zarówno przez spółkę dominującą, jak również spółkę zależną. Dopiero od tego momentu spółki będą mogły stosować przepisy prawa holdingowego.

Choose language